اسم نوشته فاطمه

سایت ویواکس


اسم نوشته فاطمه
خاک نشین ره میخانــه ام

خانه خراب دل دیوانه ام


زان که به میخانه بجز یار نیست

کشمکش صفحه و زنار نیست


هرچه در آنجاست بود در خروش

جام می و می زده و می فروش


حـسرت بگـذشتـه و آینـده نیـست

جز به ره عشق کسی بنده نیست


ای که به دام تو اسیرم اسیر

لـذت دیوانگی از من مگیـر


بنـده عشقـم کن و نامم بـده

خاک رهم ساز و مقامم بده