اسم نوشته عاطفه

سایت ویواکس


اسم نوشته عاطفه

تو بگو وصف لب یار ، گناهش با من

تو بخوان نغمه ی دلدار ، گناهش با من

تو بیا مست در آغوش من ودل خوش دار

مستی ت با بغلت هر دو گناهش با من

تو مرا گرم بخوان گرم بگیرم در بر

مردمان هر چه بگویند ، گناهش با من

تو بمان در بر من محرم اسرارم باش

گر بگویند گناه است ، گناهش با من

روز محشر که خدا نامه ی ما می بیند

به شعف گویداز این عشق گناهش بامن

#حسین_منزوى