اسم نوشته سمیه

سایت ویواکس


اسم نوشته سمیه

تو بگو وصف لب یار ، گناهش با من

تو بخوان نغمه ی دلدار ، گناهش با من


تو بیا مست در آغوش من ودل خوش دار

مستی ت با بغلت هر دو گناهش با من


تو مرا گرم بخوان گرم بگیرم در بر

مردمان هر چه بگویند ، گناهش با من


تو بمان در بر من محرم اسرارم باش

گر بگویند گناه است ، گناهش با من


روز محشر که خدا نامه ی ما می بیند

به شعف گویداز این عشق گناهش بامن#حسین_منزوى