اسم نوشته ساناز

سایت ویواکس


اسم نوشته ساناز


ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن

دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن


نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن

پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن


#پروین_اعتصامی