اسم نوشته رضا

سایت ویواکس


اسم نوشته رضا


فرخ صباح آن ڪه تو بر وی نظرڪنی

فیروز روز آن ڪه توبر وی ڪَذرڪنی


اے آفتاب روشــن و اے ســایه هماے

مارانڪَاهی از تو تمام‌ست اڪَر ڪنی#سعدی