اسم نوشته قاسم

سایت ویواکس


اسم نوشته قاسم

من پرم از بغض آری از تبسم خالی‌ام

آینه سیر است از من از پریشان حالی‌ام


با نسیمی چند آهی گفتم از حال خودم

جنگلی آتش گرفت از صحبت اجمالی‌ام


چیدن من از درخت آفرینش زود بود

چند قرنی مانده تا پایان فصل کالی‌ام


با زمین بیگانه ام اینجا هجوم بی کسی است

آسمان را می شناسم با همین بی بالی‌ام


چشم در راهم تو را ای مرگ ای پایان من

چشم در راهم تورا آغاز خوش اقبالی‌ام


باز هم آشفته حالی، باز هم افسرده‌ای؟

مادرم پرسید،اشکم ریخت، گفتم عالی‌ام..


#حسین_زاهدیان