اسم نوشته فرزانه

سایت ویواکس


اسم نوشته فرزانه
ای گنج نوشدارو با خستگان نگه کن

مرهم به دست و ما را مجروح می‌گذاری


زاول وفا نمودی چندان که دل ربودی

چون مهر سخت کردم سست آمدی به یاری


عمری دگر بباید بعد از وفات ما را

کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری


هر درد را که بینی درمان و چاره‌ای هست

درمان درد سعدی با دوست سازگاری


 #سعدی