اسم نوشته آتنا

سایت ویواکس


اسم نوشته آتنا
عاشقان را ز بر خویش مران تا بر تو

سر و زر هر دو فشانند و دعا نیز کنند


گر کند میل به خوبان دل من عیب مکن

کاین گناهیست که در شهر شما نیز کنند


#سعدی