اسم نوشته آرمین

سایت ویواکس


اسم نوشته آرمینبنویسید به دیوار سکوت

عشـــــق سرمایه هر انسان است


بنشانید به لب ، حرف قشــنگ

حرف بد وســـــــوسه شیطان است.


و بدانید که فردا دیـــــــــر است

و اگر غصه بیاید امــــــروز

تا همیشه دلتان درگیر است.


پس بسازید رهـــی را که کنون

تا ابــــد سوی صــــــــداقت برود


و بکارید به هر خانه گلــی

که فقط بوی محبــــــــــت بدهد